Giải pháp

Growth Strategy

Growth Strategy là dịch vụ tư vấn chiến lược tăng trưởng toàn diện dành cho doanh nghiệp

Lợi ích

Tại sao nên xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững?

Chi tiết triển khai

Bứt phá chiến lược, bứt phá tăng trưởng!

Hạng mục triển khai

Đánh giá tổng thể

Phân tích mô hình kinh doanh, thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, sản phẩm để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

Tìm kiếm cơ hội

Khám phá những kẽ hở thị trường, cơ hội mới để doanh nghiệp khai thác và phát triển.

Tối ưu mô hình kinh doanh

Nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành, tối đa hóa lợi nhuận.

Lập chiến lược launching

Xây dựng chiến lược ra mắt sản phẩm hiệu quả, thu hút khách hàng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh.

Nghiên cứu thị trường

Phân tích thị trường mục tiêu, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng để xây dựng chiến lược phù hợp.

Phát triển sản phẩm

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Xây dựng lộ trình tăng trưởng

Vạch ra lộ trình tăng trưởng bền vững, phù hợp với tiềm năng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Tập trung vào digital

Tận dụng tối đa các kênh marketing digital để tiếp cận khách hàng tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược tăng trưởng là một kế hoạch chi tiết được xây dựng bởi doanh nghiệp nhằm mục đích đạt được mục tiêu tăng trưởng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này bao gồm việc xác định thị trường mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của doanh nghiệp, v.v.

 • Tăng doanh thu và lợi nhuận: Chiến lược tăng trưởng giúp doanh nghiệp xác định những cơ hội mới để mở rộng thị trường, thu hút thêm khách hàng và tăng doanh thu.
 • Nâng cao lợi thế cạnh tranh: Chiến lược tăng trưởng giúp doanh nghiệp xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình so với đối thủ cạnh tranh, từ đó phát triển những chiến lược phù hợp để củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Phát triển bền vững: Chiến lược tăng trưởng giúp doanh nghiệp vạch ra lộ trình phát triển rõ ràng, cụ thể và có tính thực tiễn, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn.
 • Quản trị rủi ro hiệu quả: Chiến lược tăng trưởng giúp doanh nghiệp xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó rủi ro hiệu quả, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong mọi điều kiện.
 • Phát triển nguồn nhân lực: Chiến lược tăng trưởng giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu nguồn nhân lực cần thiết, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực hiệu quả, từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tăng trưởng theo chiều dọc: Tập trung vào việc tăng doanh thu từ các sản phẩm/dịch vụ hiện có bằng cách mở rộng thị phần, tăng giá bán hoặc phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới bổ sung cho sản phẩm/dịch vụ hiện có.
 • Tăng trưởng theo chiều ngang: Tập trung vào việc mở rộng sang các thị trường mới, sản phẩm/dịch vụ mới hoặc mô hình kinh doanh mới.
 • Tăng trưởng thông qua mua lại: Tập trung vào việc mua lại các doanh nghiệp khác để nhanh chóng mở rộng thị phần, sở hữu công nghệ mới hoặc tiếp cận các nguồn lực mới.
 • Tăng trưởng thông qua hợp tác: Tập trung vào việc hợp tác với các doanh nghiệp khác để chia sẻ nguồn lực, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hoặc thâm nhập thị trường mới.
 • Xác định mục tiêu tăng trưởng cụ thể, đo lường được và có thời hạn.
 • Phân tích môi trường kinh doanh: Phân tích môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và công nghệ để xác định các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.
 • Phân tích thị trường: Phân tích thị trường mục tiêu, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng để xác định cơ hội và thách thức.
 • Đánh giá nội bộ doanh nghiệp: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của doanh nghiệp để xác định những lợi thế và hạn chế của doanh nghiệp.
 • Lựa chọn chiến lược tăng trưởng phù hợp: Lựa chọn chiến lược tăng trưởng phù hợp với mục tiêu, nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch hành động chi tiết: Lập kế hoạch hành động chi tiết để triển khai chiến lược tăng trưởng, bao gồm các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm và ngân sách.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến lược tăng trưởng thường xuyên, điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
 • Mục tiêu tăng trưởng rõ ràng: Mục tiêu tăng trưởng rõ ràng, cụ thể, đo lường được và có thời hạn sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nỗ lực và theo dõi hiệu quả của chiến lược.
 • Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh một cách chính xác sẽ giúp doanh nghiệp xác định cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp.
 • Đánh giá nội bộ doanh nghiệp: Đánh giá nội bộ doanh nghiệp một cách khách quan sẽ giúp doanh nghiệp xác định

Drive more revenue for your company